Όλες οι προπληρωμένες κρατήσεις επωφελούνται με – 8% επί της συνολικής αξίας της διαμονής .